top of page

De Syv Energityper

Her finner du en gjennomgang av de syv energitypene. Dette kan kanskje vekke gjenkjennelse hos deg ved at du får en opplevelse av hvilke typer som dominerer din adferd – altså hvor du kjenner deg mest igjen. Etter å ha tatt online testen og fått din identitetsprofil, kan det være aktuelt å jobbe med følgende:

 

-Ulike energityper dominerer gjerne ulike områder i livet ditt, og du består altså av flere typer på en gang. De energitypene som gjør seg gjeldende hos deg, skal plasseres der de hører hjemme: i relasjon til kroppen, følelsene, tankene, personligheten og din dypeste natur/essens.

 

-Hver energitype har sine talenter og begrensninger/umodne sider

– vi utforsker disse!

 

-Hver energitype har to sider, den introverte og ekstroverte

– vi utforsker disse!

 

Metoden gir altså et rikt bilde på ditt eget indre landskap, kompleksiteten og mangfoldet. Den gir deg en mulighet til å forstå og arbeide med dine egne indre konflikter, utfordringer og talent!

Integrasjonssirkelen | Energipsykologi | Ditt Sanne Jeg
Den Dynamiske Type | De Syv Kjernetyper | Ditt Sanne Jeg
Den dynamiske type
- leder eller pioner

Den dynamiske energitype er et uttrykk for viljen og viser seg i en målrettet natur som er selvstendig, selvsikker og upartisk. Personen vil ha en tendens til å være ubunden og fokusert på ledende prinsipper i stedet for detaljer og lange forklaringer. Det er en robusthet og bestemthet hos den dynamiske som er en stor fordel hvis den anvendes konstruktivt. Omvendt vil de mere umodne trekk vise seg som et dominerende vesen, en utålmodig og egenrådig natur, som også ofte er sta, og som kan bli voldsom hvis ting ikke går som ønsket. Motivasjonen for en dynamisk natur vil være innflytelse eller frihet.

 

Den dynamiske vil ha lett for å få ledende jobber innenfor områder som næringsliv, politikk, det militære, politi og brannvesen. Pionerarbeid innenfor alle jobbtyper kan tyde på en dynamisk dominans, på samme måte som en interesse for ekstremsport, kampsport og sterkt krevende fysiske situasjoner og oppgaver. Oppgaver generelt sett som krever initiativ og en selvfølgelighet over å være i front. I sin introverte energi blir den dynamiske typen en leder, den sterke kraften som står fast forankret og holder skipet på rett kurs. I sin ekstroverte energi blir den mer en pioner som setter nye mål og bryter igjennom alle barrierer.

Den Sensitive Type | De Syv Kjernetyper | Ditt Sanne Jeg
Den sensitive type
- veileder eller hjelper

Når den sensitive side er dominerende hos et menneske, gir det seg utslag i en empatisk natur fordi følelsene er i sentrum. Den sensitive har gode antenner, både emosjonelt og mentalt, og er generelt veldig intuitiv og omfavnende. Det er noe imøtekommende og vennlig over denne energitypen. Den sensitive er menneskekjenner og har interesse for psykologi og varme relasjoner. Samtidig utviser den sensitive i det umodne området grenseløshet og avhengighet av andre. Det kan være overfølsomhet, selvmedlidenhet, konfliktskyhet og ofte en manglende dømmekraft på grunn av bindinger og godtroenhet. Motivasjonen for en sensitiv natur vil være samhørighet eller kjærlighet.

 

Når det gjelder jobber, finner man typisk de sensitive i arbeidssituasjoner som har med mennesker å gjøre. Pedagogikk, undervisning, veiledning, psykologi, i servicebransjen og i det hele tatt i situasjoner hvor menneskelig kontakt og gode relasjoner er i fokus. De egner seg ofte til områder hvor det skal samarbeides og vises omsorg, men de er også glad i temaer som kombinerer forståelse og innlevelse. I sin introverte energi blir den sensitive typen den innsiktsfulle veileder som skaper nye innsikter gjennom sin dype forståelse. I sin ekstroverte utgave blir den mere en empatisk hjelper som lindrer og pleier med varme.

Den Mentale Type | De Syv Kjernetyper | Ditt Sanne Jeg
Den mentale type
- tenker eller nettverksbygger

Den mentale energitypen kjennetegnes ved stor tankemessig aktivitet. Den er mentalt kreativ og fruktbar på ideer, som kan komme på løpende bånd. Den mentale energitypen har en stor viten og er veldig kommuniserende muntlig, skriftlig og i gestikulering. Samtidig er det en viss distanse og en evne til å kunne observere og skifte posisjon for å kunne se alle sider av en sak. Den har en stor evne til å skape nettverk og forbindelser. Energitypen er utpreget fleksibel og bevegelig. I sitt mere umodne hjørne er den mentale intellektuelt stolt, overfladisk, kan være for kritisk og manipulerende for å bevise sin egen fortreffelighet. Det er også en klar tendens til rastløshet eller rett og slett hyperaktivitet. Motivasjonen for den mentale energitypen vil være viten eller forståelse.

 

I jobb trives typen godt med arbeid som inneholder filosofi, forskningsteorier, historie, kommunikasjon og gjerne journalistikk, markedsføring og reklame. Arbeidet må innebære en stor mental kompleksitet som utfordrer. Andre aktuelle arbeidsområder er økonomi og finans, arkitektur eller som litteraturkritiker. IT-bransjen kan også være passende, enten innen konsulenttjenester eller innovasjon. I sin introverte energi blir den mentale typen den klare tenker som utvikler nye ideer og mentale sammenhenger. I sin ekstroverte utgave blir den mer en nettverksbygger som kommuniserer og skaper forbindelser til nær og fjern.

Den Kreative Type | De Syv Kjernetyper | Ditt Sanne Jeg
Den kreative type
– harmonisøker eller dramatiker

Den kreative energitype viser seg gjennom et spontant vesen som liker det umiddelbare og her-og-nå. Det er fantasien som er dominerende, så det er mennesker som trives med å improvisere og de har evnen til å se en sak fra begge sider. De kan være gode fredsskapere og meglere og har utpreget intuitive og kunstneriske talenter. Noen av dem er veldig harmonisøkende og andre er mere konfliktbevisste, men de har alle evnen til å oppleve motsetningenes samspill og å søke balanse. På den andre siden kan de være veldig svingende i humøret, uforutsigbare, konfliktfikserte og splittede. De kan også omgås sannheten litt lett, være veldig avhengige av komfort og ha et veldig ustabilt aktivitetsnivå. Motivasjonen for den kreative energitypen vil være skjønnhet eller harmoni.

 

Arbeidsmessig finner man dem innenfor områder som kunst, design, mote, dans, komikk, skuespill og musikk. Men de kan like gjerne trives med fredsmegling, tolkearbeid, psykologi, velvære og kroppslige disipliner som for eksempel yogaundervisning. I sin introverte energi blir den kreative type harmonisøkeren som er opptatt av skjønnhet og balanse. I sin ekstroverte utgave blir den mere en dramatiker som lidenskapelig søker å skape nye harmoni- og skjønnhetsuttrykk gjennom en utforskning av alle tenkelige sider.

Den Anelytiske Type | De Syv Kjernetyper | Ditt Sanne Jeg
Den analytiske type
- spesialist eller tekniker

Analytikeren er dypt opptatt av å utvise den største saklighet og interesse i kjensgjerninger som ikke er åpne for diskusjon. Logikken er dominerende, så derfor er denne energitype utpreget objektiv og forholder seg nøkternt til informasjon og data som kan øke kunnskapen om et spesifikt emne. Analytikeren tenker punktvis og arbeider seg metodisk gjennom data for at få utvetydig svar. Det er en logisk fremgangsmåte, og den tar sannsynligvis lang tid. Analytikeren adskiller og samler, dissekerer og konkluderer og søker sannferdig etter den korrekte viten. Omvendt kan analytikeren bli ekstremt overanalytisk og utvise en skeptisk holdning som ofte kombineres med en følelseskald holdning. Analytikeren kan være arrogant og sneversynt og har ofte problemer med følelser og er sosialt klønete. Motivasjonen for den analytiske typen vil være presisjon eller visdom.

 

De mange arbeidsfunksjoner som naturlig hører til denne energitype, er spesialistfunksjoner som enten fordyper seg i vitenskapelige nisjer, eller som opererer med teknisk oppfinnsomhet i konkrete sammenhenger. Det kan være som arkeolog, astronom eller rettsmedisiner, eller det kan være i politiets tekniske avdeling. Analytikeren kan være kostspesialist, mekaniker, optiker, biolog, nevrolog, lege, kirurg eller kanskje museumsinspektør. I sin introverte energi blir den analytisk type spesialisten som er opptatt av å skape ny faktuell viten innenfor sitt spesialområde. I sin ekstroverte utgave blir den mere en tekniker som eksperimenterer og tester forskjellige metoder til å utvikle sitt fagområde til det optimale.

Den Dedikerte Type | De Syv Kjernetyper | Ditt Sanne Jeg
Den dedikerte type
- hengiven eller aktivist

Den dedikerte energitype er brennende engasjert i den saken som fyller livet deres. Man vil merke en sterk målrettethet, hvor det er et tydelig, følelsesmessig engasjement som står i front. Det er lidenskapen som er i fokus. Den dedikerte vil ha samme målsøkende mekanisme som analytikeren, bare med fokus i et inderlig engasjement som ikke alltid er like lett å forklare rasjonelt. Den dedikerte type er helhjertet, hengiven, trofast og meget ydmyk i forhold til sitt anliggende. Det gir den en evne til å løfte omgivelsene gjennom sitt smittende temperament. På det umodne plan får den dedikerte en ubalansert, fanatisk og naiv tilgang til det brennende fikseringspunktet som kan være en person, et produkt eller en ide. Typen er tilbøyelig til å være autoritetstro, krevende, impulsiv og dypest sett urealistisk. Motivasjonen for den dedikerte energitypen vil være idealisering eller tjeneste.

 

Når det gjelder jobber, vil man finne den dedikerte steder hvor de kan brenne for en sak. Det kan være som misjonær, frivillig for eksempel i Røde Kors, aktivist hos Greenpeace eller som markedsfører/selger av det «beste» produkt. De vil også kunne gå inn i jobber som sykepleier, hjemmehjelp, ansatt på hospits eller i servicefunksjoner hvor man hjelper andre. Det vil være i jobber som har et fokus på å tjene andre og vise omsorg og medmenneskelighet. I sin introverte energi blir typen hengiven og oppofrende overfor det idealiserte (en person, sak eller ide), mens den i sin ekstroverte utgave blir mere aktivistisk og militant i forhold til å kjempe for det den brenner for.

Den Praktiske Type | De Syv Kjernetyper | Ditt Sanne Jeg
Den praktiske type
– systematiker eller organisator

Når det er den praktiske energitype som er dominerende, viser det seg som en person som er god til å kombinere alle elementer for å oppnå det beste resultat. Det er handling som står i sentrum. Praktikeren er av natur koordinerende og organiserende og har sans for timing og den rette økonomiske bruk av energi for å oppnå det beste resultat. Praktikeren er effektiv og et multitalent som trekker i alle trådene. Den har en fantastisk evne til å få skapt resultater gjennom samarbeidets kunst. Når det mere umodne tar over, kan det bli rutinefiksert, maktorientert, styrende og ofte også overdrevent perfeksjonistisk. Praktikeren kan være ekstremt materialistisk nettopp fordi effektivitet er så viktig, og det kan gå ut over det medmenneskelige. Motivasjonen for den praktiske energitypen vil være resultater eller det å skape.

 

Arbeidsmessig vil vi kunne finne praktikeren i mange jobber innen alt fra lovgivningsarbeid og rettsvesen, arbeid som dirigent, leder eller prosjektkoordinator, eller innenfor administrasjon. Praktikeren er, i tillegg til å være ”gjør-det-selv-typen”, et menneske som vil egne seg i finansvirksomhet, som flyveleder, filminstruktør eller en økonomisk administrator. I sin introverte energi blir den praktiske type systematikeren som skaper mental orden og struktur innenfor diverse områder. I sin ekstroverte utgave blir den mere organisatoren som går fysisk til verks og skaper en effektiv koordinering av de områder den er ansvarlig for.

bottom of page